ico

Onze troeven

U bent hier: Home » Onze troeven

Missie en visie

Onze missie

Als scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dragen wij het Pedagogisch Project van het GO! uit en streven we ernaar onze leerlingen op te voeden tot vrije zelfstandige burgers met zin voor verantwoordelijkheid en respect voor anderen.

Onze algemene visie

GO! middenschool en GO! atheneum D’Hek vormen een pedagogische entiteit en dit is ook de reden waarom we een gemeenschappelijke visie uitwerken en ondersteunen. Het is voor onze scholen belangrijk dat de pedagogische opdracht voorop staat. Wij werken aan de persoonlijkheidsvorming van jongeren zodat ze zich kritisch-creatief kunnen integreren in de samenleving en de cultuur. Dit betekent dat ze vervolgstudies kunnen aanvatten, een beroepsleven kunnen uitbouwen, hun verantwoordelijkheid in de samenleving opnemen en maatschappelijk geëngageerd zijn. In GO! D’Hek Landen start de schoolloopbaanbegeleiding in de 1e graad door de leerlingen geleidelijk te helpen ontdekken wat de eigen talenten en interesses zijn door kennismaking met en zelfs onderdompeling in brede belangstellingsgebieden. In de 2e en de 3e graad bouwen we hierop verder. Door uit te gaan van de leerling creëren we meer continuïteit tussen basis en secundair onderwijs, en tussen secundair en hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Wij willen met ons onderwijs bij al onze leerlingen interesse wekken, blijvende leerresultaten bereiken en een aanzet geven tot levenslang leren. We streven ernaar om naast kennisoverdracht onze leerlingen de juiste vaardigheden en attitudes bij te brengen. Hieruit blijkt dat bij ons niet alleen het product, maar ook het proces een belangrijke plaats inneemt. Onze leraren zullen hierbij een cruciale rol moeten gaan spelen: de leerling wordt actor van zijn leerproces, de leraren groeien naar een rol als coach. Ze bieden structuur, stellen duidelijke eisen en regisseren het leerproces.

top

Leerlingbegeleiding

Wij dragen leerlingenbegeleiding hoog in het vaandel.
Onder leerlingenbegeleiding verstaan we activiteiten die gericht zijn op het persoonlijke, het intellectuele en het sociale welbevinden van leerlingen met het doel hen optimaal te laten profiteren van het aanbod van de school.

Die activiteiten worden op school gedragen door een structuur die de verschillende actoren (leerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers …) ondersteunt in hun durf om zich inderdaad te richten op het totale welbevinden en niet alleen op het beheersen van leerstof en vaardigheden. Leerlingenbegeleiding beperkt zich dus niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. Ze gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen.

In onze scholen hanteren we een preventief beleid om problemen te voorkomen en op te lossen. Toch willen we ook een creatieve aanpak hanteren, waarbij we niet vanuit probleemgedrag en probleemsituaties vertrekken, maar een omgeving creëren waarbij de leerlingen actief betrokken worden. Leerlingen worden aangesproken om hun verantwoordelijkheid op te nemen, om mee vorm te geven aan de pedagogische verhoudingen en aan de kwaliteit van het leren en leven op school.

Elke leerkracht is begeleider, leraren zijn de eerstelijnsopvang. Daarnaast is de vertrouwensleraar in de middenschool een zichtbaar en dankbaar aanspreekpunt voor onze leerlingen. Zij weten bij wie ze terecht kunnen en vinden via deze vertrouwensleerkracht vlot hun weg naar verdere ondersteuning indien dat nodig blijkt. Voor leerlingen van de middenschool is het belangrijk dat zo’n vertrouwenspersoon er is, het vergemakkelijkt de overgang van het basisonderwijs. De leerlingen in het atheneum kunnen zelf al bepalen wie zij als vertrouwenspersoon uitkiezen, daarom moet het daar niet gaan om één enkele leerkracht.

De leerlingenbegeleiding wordt op de tweede lijn geplaatst en is afgestemd op de vragen en behoeften van de school, onze leerlingen en hun ouders. We kunnen hierbij beroep doen op ondersteuning van het CLB. De leerlingenbegeleiding is gericht op het begeleiden van de jongere in zijn ‘leerling zijn’ (o.a. leerproblemen opvangen, leren leren) én in zijn ‘kind of jongere zijn’ (o.a. hulp in crisismomenten, leerlingenraad begeleiden).

Onze scholen zijn middelgrote landelijke scholen waar iedere leerling de kans krijgt om in zijn schoolcarrière ‘op maat’ begeleid te worden volgens eigen mogelijkheden en aangepast aan zijn persoonlijkheid en dit ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële mogelijkheden.

top

Leerbegeleiding

De leerbegeleiding op onze campus vertrekt vanuit de visie dat de verstrekte begeleiding alle leerlingen moet bereiken. Leerbegeleiding is immers een belangrijk middel om een kerndoel van het onderwijs, namelijk „leren‟, voor alle leerlingen mogelijk te maken.
Op Campus D’Hek delen we de leerbegeleiding in in drie subdomeinen. We concentreren ons op de studiebegeleiding van de leerling via een aanbod van huiswerkbegeleiding voor de eerste graad en leerateliers voor de tweede en derde graad. Ook individuele studiebegeleiding valt onder dit domein. Ten tweede richten we ons ook op de studiekeuzebegeleiding. Tot slot focussen we ons op het begeleiden van leerlingen met leerstoornissen.

Studiebegeleiding

Binnen onze pedagogische entiteit hechten wij veel belang aan de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes die jonge mensen nodig hebben om goed te functioneren in onze maatschappij. We schenken extra aandacht aan de leerprocessen van individuele leerlingen.

In de eerste graad worden leerlingen intensief begeleid bij het leren. Leerkrachten schenken extra aandacht aan het aspect ‘leren leren’ in hun vakken. Wanneer wij vaststellen dat leerlingen problemen hebben met plannen en instuderen van leerstof kunnen zij inschrijven voor de huiswerkbegeleiding.
Vanaf de tweede graad neemt de begeleiding gradueel af en wordt er geleidelijk gewerkt aan zelfstandig werken en leren. Tijdens ruimte-uren kunnen de leerlingen naar het open leercentrum gaan. Daarnaast bieden we ook een op maat gemaakte studiebegeleiding aan. We maken gebruik van de Lemo-testen die peilen naar de leerstijl en motivatie van de jongere. Deze test stelt ons in staat om de leerling doelgericht en individueel te begeleiden in zijn leermethode en leerproces.

Tijdens de examenperiode organiseren wij begeleide studie voor al onze leerlingen.

Begeleiding van anderstaligen

De anderstalige leerlingen kunnen in het eerste leerjaar van de eerste graad terecht in de boostklas Nederlands. Verder zal individueel bekeken worden welke de noden zijn. Er kan voor de anderstalige leerlingen een individueel leertraject uitgewerkt worden zodat ze het Nederlands vlugger onder de knie krijgen. We doen dit steeds in samenspraak met de ouders, de leerling, vakleerkracht en de klastitularis om de precieze noden duidelijk te formuleren en zeer gericht te ondersteunen.

Ondersteuning van leerlingen met een leerstoornis

Wanneer we de term leerbegeleiding gebruiken, gaat het in Campus D’Hek ook over een aantal specifieke leerhindernissen, zoals leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of taalachterstand. Veelal schrijft men een leerhindernis toe aan een leerlingen kenmerk zonder de impact van het onderwijsleerproces of de rol van een relatiekenmerk erbij te betrekken. Dat kan leerbegeleiding verengen tot het nemen van individuele maatregelen, die relatief los staan van het onderwijsleerproces of van de context. Wij zijn ervan overtuigd dat leerbegeleiding het meest effectief is wanneer ze wordt toegepast tijdens het leerproces van de leerlingen. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat zorg initiatieven die we buiten de klas- en lescontext organiseren, nog steeds aansluiten bij het feitelijke onderwijsleerproces. Zeker voor een leerling met een leerprobleem is dat een vereiste. Zo bieden we aan onze leerlingen met leerstoornissen een op maat gemaakt begeleidingsplan aan dat hen in staat stelt om aan de hand van alternatieve werkmethoden en leermiddelen toch optimaal ondersteund te blijven in hun leertraject. Voor leerlingen met een leermoeilijkheid wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarbij de nodige STICORDI-maatregelen gelden.
Tijdens de examenperiode wordt er een zorgklas ingericht: de leerlingen met leermoeilijkheden worden uitgenodigd om hun examens hier af te leggen. Ze krijgen er meer tijd, rust en ondersteuning bij het afleggen van hun examens. Ze mogen gebruik maken van een laptop ter ondersteuning (spraaksoftware, teksten uitschrijven in MS Word, …) en indien zij dit wensen leggen zij hun examen digitaal af.
Het leerbegeleidingsteam werkt ook zeer nauw samen met deskundige externen. Er zijn geregeld overlegmomenten met het CLB en de begeleiders van het ondersteuningsnetwerk. Op deze manier slagen we erin om de leerling zeer efficiënt en maximaal te ondersteunen en bij te staan.

Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuze en studiekeuzebegeleiding begint in de middenschool en groeit dan verder doorheen de schoolloopbaan in het atheneum.

Initiatieven in de middenschool

Het project ‘mijn droomjob’
Aan de hand van allerlei opdrachten ontdekken de leerlingen in de loop van het schooljaar hun talenten. Zo helpen wij de leerlingen om zich voor te bereiden op een doordachte studie- en loopbaankeuze. Een school kan leerlingen wel wegwijs maken in het studieaanbod, maar het is niet gemakkelijk om een realistisch beeld van een job te schetsen. Daarom ontvangen we tijdens een doe-dag mensen uit het beroepsveld waarop de leerlingen hun vragen kunnen afvuren.
‘Mijn droomjob’ wordt om de twee jaar georganiseerd voor de ganse middenschool en wordt afgewisseld met een alternatief project.

Initiatieven in het atheneum

In de tweede graad werken we met de leerlingen rond hun zelfbeeld en hun wereldbeeld: wie ben ik, waar wil ik naartoe, wat weet ik over de (beroepen)wereld en waar zie ik mezelf dan? We werken ook rond hun talenten: welke talenten hebben ze en hoe belangrijk zijn die in het kader van hun studie(keuze)?
In de derde graad werken we opnieuw rond ‘mijn droomjob’, maar we bekijken die nu in het kader van een kwaliteitsvol leven, de werkelijkheid, eigen talenten en competenties. We werken ook zeer specifiek rond studiekeuze, want onze laatstejaars zouden nu al een duidelijker beeld moeten hebben van wie ze zijn en wat ze willen worden. Voor de leerlingen in het beroepsonderwijs ligt de focus ietwat anders. Zij concentreren zich voornamelijk op de beroepenwereld via jobbeurzen, stages, werkplekleren en ontmoetingen met ervaringsdeskundigen (vaak oud-leerlingen) zoals bouwvakkers, mechaniciens of verzorgers.

Tijdens deze studiekeuzebegeleiding wordt de leerling doorheen de jaren ondersteund en bijgestaan door heel wat actoren: de vakleraar, de leraren levensbeschouwelijke vakken, de studiebegeleiders, … Ook ons CLB is hierbij een belangrijke partner. Zo geven wij samen met hen aan onze leerlingen van het 2e jaar van de 2e graad een presentatie over de verschillende studierichtingen binnen én buiten onze school, waarbij onze eigen leerkrachten prachtige filmpjes hebben gemaakt om de leerlingen warm te maken voor de verschillende studierichtingen.

top

Internationalisering

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Wij moeten inspelen op de noden van de maatschappij: jongeren opvoeden tot weerbare, zelfstandige en sociaal geëngageerde burgers die hun weg vinden in een steeds complexer wordende maatschappij in een globaliserende wereld.

Gezien de ligging van onze scholen en de landelijke omgeving vinden wij het noodzakelijk om te participeren aan internationale projecten. Wij willen onze leerlingen over grenzen heen laten kijken en hun horizon laten verruimen.

Wij zijn ervan overtuigd dat internationale projecten een meerwaarde bieden in het leerproces van de leerlingen. Het is voor hen een absolute verrijking op heel wat vlakken: persoonlijkheidsontwikkeling, vaardigheden, inzichten, versterking van het zelfvertrouwen, respect voor anderen, … Voor sommigen is het de eerste (en enige) keer waarop ze de gelegenheid krijgen om een andere cultuur van zo dichtbij te mogen beleven. Het gaat dus om een interculturele ervaring die niet mag ontbreken als wij onze leerlingen degelijk willen voorbereiden op de moderne ‘wereld, mijn dorp’.

top

Taalbeleid

Taal is in ons onderwijs hét instrument bij uitstek waarmee we leerlingen doen leren. Taal-om-te-leren is echter een stuk complexer dan alledaagse taal. Hoe voorkom je dat die taal, bij welke leerling dan ook, het leren in de weg staat?

Met ons taalbeleid willen we op structurele en strategische wijze de onderwijspraktijk aanpassen aan de taal(leer)behoeften van onze leerlingen om hun onderwijsresultaten te verbeteren en hun algehele ontwikkeling te bevorderen. Met ons taalbeleid willen we ervoor zorgen dat het Nederlands als instructietaal voor alle vakken zodanig wordt gebruikt dat het een hulpmiddel wordt om de leerdoelen te realiseren en om schoolsucces te maximaliseren. Hiervoor werken we samen met alle leden van het schoolteam, want ook leerkrachten van niet-taalvakken moeten bewuster omgaan met de taal die zij gebruiken. Met een goed taalbeleid kunnen we een blijvende, positieve verandering in het taalgedrag van onze leerlingen bereiken, zodat ook het leerrendement aanzienlijk verhoogt.

Leerlingen verschillen in taalvaardigheid. Via het taalbeleid willen we onze leerlingen alle mogelijke kansen geven om zich zowel op school als in de maatschappij te ontwikkelen tot taalvaardige en sociaalvaardige jongeren. Een degelijke beheersing van zowel het Standaardnederlands als moderne vreemde talen verhoogt immers niet enkel de slaagkansen van de leerlingen op school en bij verdere studies, maar zorgt ook voor een vlottere integratie op de arbeidsmarkt. Zo worden onze leerlingen zich bewust van het belang en de impact van correct taalgebruik.

top

Vakoverschrijdend werken

Onze campus wil meer doen dan louter kennis overdragen. Wij beogen de totale vorming van de leerling als persoon, om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een leven in de huidige maatschappij en hen te begeleiden in hun ontwikkeling tot sociaal actieve leden van de samenleving. Daarom is het noodzakelijk om hen naast de vakinhoudelijke ook de vakoverschrijdende kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen. Deze doelstellingen streven we na in de vakken zelf, maar ook op schoolniveau. Dit doen we op verschillende manieren:
● geïntegreerde werkperiode;
● projectweken in de b-stroom en in het bso;
● mondiale vormingsdag;
● …

top

Infrastructuur

Studeren in een groene, landelijke omgeving

Campus D’Hek ligt in een rustige en groene omgeving, de gebouwen zijn ruim en goed onderhouden.

Nieuwbouw op campus D’Hek

Campus D’Hek kreeg van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van 4.600.000 Euro toegewezen voor de realisatie van een nieuwbouwproject van 2800 m2. Deze nieuwbouw is nodig voor de uitbreiding en modernisering van ons onderwijs. Op dit moment wordt intensief gewerkt aan de uitvoering van dit ambitieuze project waar ruimte voorzien is voor een nieuw werkhuis voor de afdeling mechanica, nieuwe klaslokalen voor de afdeling verzorging-voeding, een nieuwe bouwwerkplaats, klaslokalen voor de afdeling bouw, een technieklokaal,….
Op Campus D’Hek worden met aantoonbaar succes leerlingen opgeleid in een verscheidenheid van studierichtingen. De nieuwe uitrusting en de nieuwe gebouwen zullen het kader vormen om de kwaliteit en de degelijkheid van deze opleidingen nog verder op te drijven.

top

Participatie

Schoolraad

Wij hechten veel belang aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.
Het schoolteam werkt samen met de schoolraad die is samengesteld uit:
● drie leden verkozen door en uit het personeel;
● twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
● drie leden verkozen door en uit de ouders;
● twee leden verkozen door en uit de leerlingen;
● ook de directeur maakt er deel van uit.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Schoolraad MS:
Ouders: Adriaan Denecker, Inge Dolhen en Marc Steffens.
Personeel: Stephanie Corthouts, Caroline Giudice en Wim Huybrechts.
Gecoöpteerde leden: Jan Brouckmans en Jasmien Degreef.
Leerlingen: afgevaardigden leerlingenraad.
Directeur: Elke Ceuleers

Schoolraad Atheneum:
Ouders: Sylvie Vercammen, An Landuyt en Lieva Syx.
Personeel: Johan Smets, Peter Cartuyvels en Wouter Appeltans.
Gecoöpteerde leden: Alfons Vandenhove en Kim Dekens.
Leerlingen: afgevaardigden leerlingenraad.
Directeur: Katrien Deglin

Leerlingenraad

Onze scholen streven naar een zo groot mogelijk welbevinden voor leerkrachten en leerlingen. Mensen die zich goed voelen functioneren immers beter. Het algemeen welbevinden wordt bevorderd door een goede participatiecultuur.
De leerlingen kunnen participeren via de leerlingenraad van de middenschool of via de leerlingenraad van het atheneum.
De leerlingenraad vergadert zeer regelmatig, afhankelijk van de noden kan dit zelfs wekelijks zijn. Tijdens de vergaderingen worden de schoolactiviteiten besproken en kunnen de leerlingen zelf voorstellen doen om van de school een toffe plek te maken.

Mr. Wesley Vandenryt is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingenraad van de middenschool.
Mr. Dieter Maho en mr. Ruben Brougmans leiden de vergaderingen van de leerlingenraad van het atheneum in goede banen.

top

Vrije ruimte

De regelgeving maakt het mogelijk dat de school naast een invulling met vakken ook kan opteren voor een andere invulling van het complementair gedeelte. Wij kiezen bewust voor een invulling met modulaire vakken en seminaries om accenten te leggen en onze visie op onderwijs in de praktijk te brengen.

Modules in het eerste leerjaar van de eerste graad

Naast een brede basisvorming bieden wij onze leerlingen van het eerste leerjaar a-stroom een complementair gedeelte van 4 lestijden per week die ingevuld worden met modules. Tijdens de modules maken leerlingen kennis met 4 brede belangstellingsgebieden waarbij ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Op deze manier sluiten we beter aan bij het basisonderwijs. Bovendien geloven we dat dit systeem een efficiënte studiekeuze zal mogelijk maken.

De leerlingen doorlopen gedurende het schooljaar 4 lestijden per week 4 modules ondergebracht in verschillende belangstellingsgebieden:

● economie en organisatie
● STEM
● welzijn en maatschappij
● kunst en creatie

Elke module neemt ongeveer 7 lesweken in beslag. Na elke module is er tijd voor reflectie. Leerlingen leren hierbij nadenken over hun kwaliteiten, talenten en resultaten voor een bepaalde module. Deze reflectiemomenten moeten hen helpen een efficiëntere studiekeuze te maken.

Leerlingen van de a-stroom die Latijn willen volgen, stappen niet in het systeem van de modules. Zij krijgen naast de 28 uur basisvorming 4 uur per week Latijn.

Vrije ruimte in de 2e en de 3e graad

ASO

Omdat we flexibel willen inspelen op individuele leerbehoeften en interesses kunnen de leerlingen van de tweede graad zelf keuze maken om de 4u ‘vrije ruimte’ in te vullen. De leerlingen die de studierichting wetenschappen volgen hebben 3u vrije ruimte.

Onze school stelt twee doelstellingen voorop:
1. interesses van de leerlingen verbreden (2u): leerlingen kiezen halfjaarlijks een module binnen een breed interesseveld;
2. extra ondersteuning Nederlands, Frans en verdieping/ondersteuning wiskunde OF een individueel onderzoeksproject in 5 verschillende belangstellingengebieden (2u)

In de derde graad worden 2u van vrije ruimte gebruikt om de interesses van de leerlingen te verbreden. Leerlingen kiezen per semester uit een aantal modules. Net als in de tweede graad, bieden deze modules de kansen om te experimenteren, ervaring op te doen en zijn ze een goede voorbereiding om een latere studiekeuze.

TSO

In de tweede graad worden 2u van het lestijdenpakket gebruikt om leerlingen extra te begeleiden bij het studeren. Op deze manier spelen we in op hun individuele leerbehoefte.
Tijdens deze lesuren werken we gericht vanuit het motivatieprofiel van elke individuele leerling. Voor de ene leerling betekent dit het verfijnen van de leerstrategie, voor de andere kan dit een ondersteuning zijn in de planning en organisatie van het studiewerk.

In de derde graad wordt er binnen de richting specifieke vakken geïntegreerd en projectmatig gewerkt. Op die manier slagen we erin zoveel mogelijk in te spelen op de individuele leerbehoeften en interesses van leerlingen.

top
Show Comments