Zorgvisie
GO! campus D'Hek

Onze slogan “D’Hek is mijn plek” weerspiegelt onze toewijding aan de begeleiding van al onze leerlingen: leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, leerlingen die extra ondersteuning behoeven, leerlingen die hun talenten maximaal willen ontwikkelen, leerlingen die na hun studieloopbaan klaar willen zijn om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

Bij ons staat de leerling centraal, en dit is meer dan slechts een motto. Het is een belofte die we dagelijks nakomen. Ons leerkrachtenteam, de leer- en leerlingbegeleiding, de opvoeder en de directie zetten zich in om de behoeften van onze leerlingen te begrijpen en hen te ondersteunen op hun pad naar succes.

Onze aanpak is gericht op het bieden van zorg, terwijl we ervoor waken dat we leerlingen de juiste tools meegeven voor hun toekomstige uitdagingen. We geloven in het potentieel van elke leerling en we benaderen problemen met een oplossingsgerichte mindset.

Door te focussen op verbondenheid, autonomie en competentie creëren we een krachtige leeromgeving waarin elke leerling gedijt en zijn of haar volledige potentieel kan bereiken. We geloven in het belang van het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes die essentieel zijn voor het leven in onze maatschappij, en we streven ernaar om onze leerlingen te helpen veerkrachtig te zijn in het omgaan met tegenslagen. Door actief in te zetten op de oriëntering van leerlingen hopen we hen te begeleiden naar een studierichting die best aansluit bij hun capaciteiten en talenten.

Ons zorgbeleid is gebaseerd op transparantie en samenwerking. We delen onze zorgvisie, -procedures en -plannen via Smartschool, zodat alle belanghebbenden betrokken zijn en op de hoogte kunnen blijven. Samenwerking met externe partners verrijkt onze aanpak en stelt ons in staat om de best mogelijke zorg te bieden aan al onze leerlingen.

In onze zorgplannen (raadpleegbaar op Smartschool) werden maatregelen vastgelegd die we als basis nemen voor alle leerlingen. We hanteren hiervoor het Universal Design for Learning waarbij we inspelen op de diversiteit van iedere klasgroep.

Zorg die we bieden aan onze leerlingen is steeds in beweging. We kijken naar de noden van de leerling én de leerkracht en zetten zorginterventies op die nodig zijn. Waar nodig kunnen we na overleg schakelen naar maatregelen in de “verhoogde zorg”. We kiezen ervoor om een leerling zo weinig mogelijk en zo kort mogelijk afhankelijk te maken van een hulpmiddel en bouwen dan ook evaluatiemomenten in zodat we zorginterventies kunnen borgen of bijsturen waar nodig (zorgprocedure raadpleegbaar op Smartschool).

Door vormingsmomenten en door interne expertisedeling blijven we inzetten op vorming zodat we ons zorgbeleid verbeteren en aanpassen aan de evoluerende behoeften.

We brengen onze begeleidingsinitiatieven binnen het zorgbeleid onder in 4 domeinen (decreet leerlingenbegeleiding).

Leren en studeren

Op GO! campus D’Hek begeleiden we leerlingen doelgericht in het ontwikkelen van hun zelfregulerende vaardigheden. Het volledige team zet zijn schouders onder de begeleiding van de leerlingen op vlak van “leren studeren”. Van studietips in de vakken, over huiswerkbegeleiding in de eerste graad tot zeer gerichte leerateliers in het atheneum. We bekijken individueel wat iedere leerling nodig heeft om hem/haar zo ver mogelijk te brengen in zijn/haar persoonlijk leerproces.

Onderwijs-
loopbaan-
begeleiding

Gedurende de 6 jaren op GO! campus D’Hek hebben we de nodige aandacht voor het studiekeuzeproces van onze leerlingen. We werken met leerlingen rond hun zelfbeeld en wereldbeeld en gaan met hen aan de slag rond motivatie en het ontdekken van eigen talenten en competenties. Op scharniermomenten in hun schoolloopbaan organiseren we heel gericht activiteiten om hen te begeleiden in het maken van keuzes: infomomenten, beleefdagen, SIDin…

Psychisch en
sociaal functioneren

Om leerlingen optimaal te laten groeien en ontwikkelen is het nodig dat ze zich goed voelen. Het leerkrachtenteam, de leer- en leerlingbegleiding, de directie en de opvoeders zetten zich dagelijks in om de leerlingen te ondersteunen waar nodig.

We vertrekken hierbij niet vanuit een probleemfocus maar we denken oplossingsgericht en creëren een omgeving waarbij de leerlingen actief betrokken worden. We spreken hen aan op hun verantwoordelijkheden want we zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leren en leven op onze campus.

Preventieve gezondheidszorg

Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Dit domein is dus verbonden met het psychisch en sociaal functioneren. Wij werken als school samen met het CLB voor vaccinaties en onderzoeken maar we nemen ook zelf initiatieven om onze leerlingen te stimuleren een gezonde en veilige levensstijl aan te nemen. Samen met het team zetten we in op preventieve acties rond beweging, gezonde voeding, mentale gezondheid…

Samenwerking
KU Leuven

Aanbod voor cognitief sterke leerlingen

Met dit project richt de KU Leuven zich tot cognitief sterke, gemotiveerde leerlingen die naast hun curriculum in het laatste jaar secundair onderwijs ruimte hebben om één of meerdere opleidingsonderdelen uit een academische bachelor op te nemen. Dit biedt hen de mogelijkheid om:

  • kennis te maken met de universiteit en haar studenten;
  • zich al te verdiepen in een thema op universitair niveau;
  • puur uit interesse een vak op te nemen dat buiten hun comfortzone ligt, of te exploreren of een opleiding goed bij hun interesses aansluit.

Indien een leerling vragende partij is om studiepunten aan de KUL op te nemen, bekijken we samen met de klassenraad of je in aanmerking komt. Je kan pas inschrijven aan de KUL als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je bent ingeschreven in het laatste jaar secundair onderwijs.
  • Je moet van de directie van je secundaire school de toelating hebben gekregen om aan dit project deel te nemen.
  • Je mag maximaal 10 studiepunten per semester opnemen.
  • Je kiest één of meerdere opleidingsonderdelen uit een door de universiteit samengestelde korf.
  • Een opleidingsonderdeel volgen betekent dat je moet kunnen deelnemen aan alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten van dit opleidingsonderdeel, ook wanneer die tijdens de schooluren zouden vallen. Je kan de lesmomenten bijwonen en bent in staat om het examen af te leggen op het aan jou toegewezen moment.

Door deze samenwerking met KUL kunnen we leerlingen extra uitdagen want op GO! campus D’Hek leer je meer!

Zorgplan

Het zorgplan is een onderdeel van de zorgvisie van GO! campus D’Hek Landen. Het uitgangspunt van ons zorgplan is het “GO! continuüm naar inclusie” dat ontwikkeld werd door GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en is te raadplegen op Smartschool – Intradesk.

Het GO! Leersteuncontinuüm werd ontwikkeld binnen het wettelijk kader van het leersteundecreet (2023) en houdt rekening met het referentiekader (OK van de onderwijsinspectie) dat omschrijft wat goede leersteun inhoudt.

We vertrekken bij leersteun steeds van de combinatie van een onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsnood van de leerkracht. Er is telkens nood aan een combinatie van deze beide perspectieven: leerkracht én leerling. Deze ondersteuningsnoden kunnen variëren en, afhankelijk van de noden vanuit deze beide perspectieven, kan de intensiteit van ondersteuning een stapje hoger schakelen, of een stapje lager. Dat tonen de pijltjes op de horizontale lijnen in het continuüm.

De maatregelen in het zorgplan worden onderverdeeld in de 4 domeinen van het decreet leerlingenbegeleiding: leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg. We omschrijven per domein wat je van de school en de leerkracht kan verwachten maar ook welke verantwoordelijkheden de leerling heeft.

BREDE BASISZORG
Op GO! campus D’Hek bieden we aan al onze leerlingen een brede basiszorg. Volgens het principe van Universal Design for Learning. Met onze brede basiszorg spelen we in op de leerbehoeften van heel veel verschillende leerlingen. Al onze teamleden staan achter de maatregelen die we formuleren in dit groepsplan.

VERHOOGDE ZORG (INDIVIDUEEL PLAN)
Indien leerlingen nog extra noden hebben naast alle basismaatregelen dan kan een individueel plan opgemaakt worden volgens onze zorgprocedure die onderdeel uitmaakt van de zorgvisie van GO! campus D’Hek.
Voor iedere individuele leerling dient er vooraf overleg gepleegd te worden bij elke compenserende maatregel die wordt overwogen. We kiezen ervoor om een leerling zo weinig mogelijk en zo kort mogelijk afhankelijk te maken van een hulpmiddel. We aarzelen tegelijk niet om een hulpmiddel te installeren als een leerling hierdoor juist wél een bepaald leerplandoel kan halen én hierdoor ook vooral vlotter kan evolueren in andere doelen.
Voor een individuele leerling dient er een akkoord van de klassenraad te zijn voor elke dispenserende maatregel die wordt overwogen. Een dispensatie is een kleine “knip” in het curriculum, waarvoor de klassenraad een evenwaardig doel in de plaats heeft kunnen stellen én waarvoor de klassenraad akkoord gaat met de evenwaardigheid in het curriculum.

UITBREIDING VAN ZORG
Er zijn leerlingen voor wie er op de school nog onvoldoende kennis of vaardigheid is om REDICODI’s of aanpassingen te kunnen implementeren. Als het CLB voor deze leerlingen een verslag gemeenschappelijk curriculum (V-GC) heeft opgesteld, en ook hun leerkracht(en) specifieke noden hebben, hebben ze dus ook toegang tot leersteun waarbij specifieke maatregelen worden aangereikt. Specifieke maatregelen zijn aanpassingen die nog niet als basis of als extra maatregelen beschouwd worden door het schoolteam. De leerondersteuner brengt extra inzichten, kennis, vaardigheden brengen in de klas , bij zowel de leerling, als bij  de leerkracht én op de school, bij het zorgteam. De specifieke maatregelen zijn de blauwe boekjes die een aanvulling vormen op de oranje en rode boekjes.

ZORG OP MAAT
Er zijn leerlingen die een heel scala aan zorg- , opvoedings-, en onderwijsbehoeften (ZOOB) hebben en die daarvoor een hele specifieke begeleiding nodig hebben. Deze ZOOB hebben een groot effect op het halen van het curriculum. Het CLB schrijft voor deze leerlingen een V-IAC (verslag Individueel aangepast Curriculum) uit indien er samen geoordeeld wordt dat de leerling verregaande ZOOB heeft, waarbij de nodige redelijke aanpassingen niet proportioneel zijn voor de school. Bovendien oordeelt men samen dat het gemeenschappelijk curriculum niet haalbaar is voor deze leerling en dat er geen vervolgonderwijs (regulier onderwijs) mogelijk is. In het secundair onderwijs oordeelt men ook dat deze leerling geen aansluiting vindt in een ander gemeenschappelijk curriculum. Met dit verslag heeft de school en de leerling toegang tot leersteun.