Leerling-
begeleiding

Onze slogan “D’Hek is mijn plek” toon aan dat wij de begeleiding van al onze leerlingen hoog in het vaandel dragen.
Onder leerlingenbegeleiding verstaan we alle activiteiten die gericht zijn op het persoonlijke, het intellectuele en het sociale welbevinden van leerlingen met het doel hen optimaal te laten groeien en ontwikkelen. Het leerkrachtenteam, de leer- en leerlingbegleiding, de directie en de CLB-medewerkers zetten zich dagelijks in om de leerlingen te ondersteunen waar nodig.

In onze scholen hanteren we een preventief beleid om problemen te voorkomen en op te lossen. Toch willen we ook een creatieve aanpak hanteren, waarbij we niet vanuit probleemgedrag en probleemsituaties vertrekken, maar een omgeving creëren waarbij de leerlingen actief betrokken worden. Leerlingen worden aangesproken om hun verantwoordelijkheid op te nemen, om mee vorm te geven aan de pedagogische verhoudingen en aan de kwaliteit van het leren en leven op school.

Leerbegeleiding

De leerbegeleiding op onze campus vertrekt vanuit de visie dat de verstrekte begeleiding alle leerlingen moet bereiken. Leerbegeleiding is immers een belangrijk middel om een kerndoel van het onderwijs, namelijk ‘leren’, voor alle leerlingen mogelijk te maken.
Op GO! campus D’Hek concentreren ons op de studiebegeleiding van de leerling via een aanbod van huiswerkbegeleiding voor de eerste graad en leerateliers voor de tweede en derde graad. Ook individuele studiebegeleiding valt onder dit domein. Daarnaast focussen we ons op het begeleiden van leerlingen met leermoeilijkheden en nemen we de tijd om leerlingen te begeleiden in hun studiekeuzeproces.

Studiebegeleiding

Binnen onze pedagogische entiteit hechten wij veel belang aan de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes die jonge mensen nodig hebben om goed te functioneren in onze maatschappij. We schenken extra aandacht aan de leerprocessen van individuele leerlingen.
In de eerste graad worden leerlingen intensief begeleid bij het leren. Leerkrachten schenken extra aandacht aan het aspect ‘leren leren’ in hun vakken. Wanneer wij vaststellen dat leerlingen problemen hebben met plannen en instuderen van leerstof kunnen zij inschrijven voor de huiswerkbegeleiding.
Vanaf de tweede graad neemt de begeleiding gradueel af en wordt er geleidelijk gewerkt aan zelfstandig werken en leren. Tijdens ruimte-uren kunnen de leerlingen naar het open leercentrum gaan. Daarnaast bieden we ook een op maat gemaakte studiebegeleiding aan. We maken gebruik van de Lemo-testen die peilen naar de leerstijl en motivatie van de jongere. Deze test stelt ons in staat om de leerling doelgericht en individueel te begeleiden in zijn leermethode en leerproces.
Tijdens de examenperiode organiseren wij begeleide studie voor al onze leerlingen. De leerlingen van het eerste leerjaar van de eerste graad worden via het examenmapje goed voorbereid op de examenperiodes.

Samenwerking
KU Leuven

Aanbod voor cognitief sterke leerlingen

Met dit project richt de KU Leuven zich tot cognitief sterke, gemotiveerde leerlingen die naast hun curriculum in het laatste jaar secundair onderwijs ruimte hebben om één of meerdere opleidingsonderdelen uit een academische bachelor op te nemen. Dit biedt hen de mogelijkheid om:

 • kennis te maken met de universiteit en haar studenten;
 • zich al te verdiepen in een thema op universitair niveau;
 • puur uit interesse een vak op te nemen dat buiten hun comfortzone ligt, of te exploreren of een opleiding goed bij hun interesses aansluit.

Indien een leerling vragende partij is om studiepunten aan de KUL op te nemen, bekijken we samen met de klassenraad of je in aanmerking komt. Je kan pas inschrijven aan de KUL als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven in het laatste jaar secundair onderwijs.
 • Je moet van de directie van je secundaire school de toelating hebben gekregen om aan dit project deel te nemen.
 • Je mag maximaal 10 studiepunten per semester opnemen.
 • Je kiest één of meerdere opleidingsonderdelen uit een door de universiteit samengestelde korf.
 • Een opleidingsonderdeel volgen betekent dat je moet kunnen deelnemen aan alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten van dit opleidingsonderdeel, ook wanneer die tijdens de schooluren zouden vallen. Je kan de lesmomenten bijwonen en bent in staat om het examen af te leggen op het aan jou toegewezen moment.

Door deze samenwerking met KUL kunnen we leerlingen extra uitdagen want op GO! campus D’Hek leer je meer!

Onderwijs-
Loopbaan-
Begeleiding

In de Middenschool (eerste graad) zijn er nog geen onderwijsvormen en studierichtingen. De leerlingen die het zesde leerjaar van de basisschool verlaten, moeten nog niet onmiddellijk een keuze maken. Zij worden geleidelijk georiënteerd via het systeem van de modules in het eerste leerjaar en de basisopties in het tweede leerjaar.
Daarnaast organiseren wij voor de leerlingen van de eerste graad de projecten ‘mijn talent’ en ‘mijn droomjob’. Met deze projecten willen we leerlingen laten nadenken over hun talenten en capaciteiten en willen we hen een realistisch beeld geven van hun droomberoep.
We stimuleren onze leerlingen om grondig na te denken over hun studiekeuze en informeren hen tijdens de lessen en via een studiekeuzebeurs.

Leerlingen van het Atheneum worden bij hun verdere studiekeuze en loopbaanplanning begeleid door leerkrachten, de leerbegeleiding en door het CLB.

In de tweede graad werken we met de leerlingen rond hun zelfbeeld en hun wereldbeeld: wie ben ik, waar wil ik naartoe, wat weet ik over de (beroepen)wereld en waar zie ik mezelf dan? We werken ook rond hun talenten: welke talenten hebben ze en hoe belangrijk zijn die in het kader van hun studie(keuze)?

In de derde graad werken we opnieuw rond ‘mijn droomjob’, maar we bekijken die nu in het kader van een kwaliteitsvol leven, de werkelijkheid, eigen talenten en competenties. We werken ook zeer specifiek rond studiekeuze, want onze laatstejaars zouden nu al een duidelijker beeld moeten hebben van wie ze zijn en wat ze willen worden. Voor de leerlingen in de finaliteit arbeidsmarkt (BSO) ligt de focus ietwat anders. Zij concentreren zich voornamelijk op de beroepenwereld via jobbeurzen, stages, werkplekleren en ontmoetingen met ervaringsdeskundigen (vaak oud-leerlingen).

In de schoolbibliotheek en de polyvalente ruimte vinden laatstejaars informatie over studie- en opleidingsmogelijkheden. De leerlingen van het tweede leerjaar van de derde graad brengen ook jaarlijks een bezoek aan de studieinformatiebeurs (SID-IN).
Ook leerlingen die een overstap maken naar de arbeidsmarkt worden begeleid en geïnformeerd in samenwerking met de VDAB.

Zorgbeleid

Het uitgangspunt van onze visie op zorg is het zorgcontinuüm. Het zorgcontinuüm bestaat uit vier fasen:

 • Fase 0 gaat over de brede basiszorg in de klas door voornamelijk de leerkracht en de leer- en leerlingbegeleiding op school.
 • Fase 1 gaat over de verhoogde zorg, opgevolgd door de personen die instaan voor de leer- en leerlingbegeleiding (o.a. de opstart van de REDICODIS-maatregelen).
 • Fase 2 gaat over de uitbreiding van zorg wanneer het CLB mee instapt in het traject.
 • Fase 3 gaat over de overstap naar een school op maat of naar een individueel aangepast curriculum (IAC).

De verschillende maatregelen in bovenstaande fasen worden in onze zorgplannen telkens onderverdeeld in vier verschillende domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

FASE 0:
Op GO! campus D’Hek wordt er een brede basiszorg aangeboden. Deze zorg is er voor alle leerlingen. Om deze zorg te bieden, zorgen we ervoor dat we de leerlingen intrinsiek blijven motiveren in een krachtige (leer- en leef)omgeving. De leerkrachten differentiëren in de klas om op die manier iedere leerling zo optimaal mogelijk bij het lesgebeuren te betrekken. Daarnaast kunnen de leerlingen ook steeds terecht bij het leer- en leerlingbegeleidingsteam, de vertrouwensleerkracht, de aangestelde klastitularissen en de directie om allerhande zaken te bespreken indien nodig.

FASE1:
Heeft een leerling meer zorg nodig dan de reeds aangereikte brede basiszorg, dan zullen wij, samen in overleg met de ouders en de leerling, beslissen om over te stappen naar verhoogde zorg. Het schoolteam zal in die fase samen met de leerling in kwestie en de ouders bekijken
welke bijkomende specifieke noden er zijn en hoe er op school daarvoor extra zorg kan gegeven worden. Door het geven van extra maatregelen willen we de leerling kansen geven om de gestelde leerdoelen toch te kunnen bereiken. Deze REDICODIS-maatregelen worden vastgelegd in het
persoonlijk zorgplan van de leerling en worden op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. De zorgcoördinator doet dit in overleg met de verschillende betrokken partijen.

FASE2:
Als de extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling of als de school, de leerling of de ouders niet goed weten wat de leerling (nog) nodig heeft om beter te leren of zich goed te voelen, dan vraagt de school aan de leerling en/of beide ouders de toestemming om de hulp
van het CLB in te schakelen. Het CLB-team onderzoekt vervolgens wat de leerling precies nodig heeft. Zij werken hiervoor samen met de leerling, beide ouders en de school. Het CLB-team zal trachten een beter zicht te krijgen op het functioneren van het kind binnen zijn context (en binnen de vier domeinen) met als doel het schools aanbod beter af te stemmen op de zorgvraag van de leerling. Een mogelijkheid hierbij is dat het ondersteuningsnetwerkcentrum (ONWc) bijvoorbeeld wordt ingeschakeld om extra ondersteuning te bieden aan alle partijen.

FASE3:
Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften en hebben meer zorg nodig dan de school kan bieden. Wanneer een leerling het gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, kan het CLB-team, de leerling, de ouders en de school beslissen om een ‘verslag’ op te maken. Het opmaken van een ‘verslag’ kan een overstap naar het buitengewoon onderwijs betekenen, maar er zijn ook andere scenario’s mogelijk. Beide ouders en de leerling in kwestie kunnen eventueel ook kiezen voor een IAC in een school voor gewoon onderwijs (steeds mits akkoord van de school). Een individueel aangepast curriculum (IAC) wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling worden opgesteld en hij of zij deze doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet hoeft te halen.